KABARIN-DRAMATOA MINISITRY NY MPONINA SY NY RAHARAHA SOSIALY

-----

LANONAM-PANKALAZANA ARA-POMBA OFISIALY NASIONALY

NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO FANAFOANANA NY HERISETRA MIANJADY AMIN’NY VEHIVAVY

------

Alakamisy  faha-25 novambra 2010 – Distrika ny Fenerivo Antsinanana- Faritra Analanjirofo

------ 

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Voninahitra sy fifaliana lehibe ho ahy ny mifanatri-tava sy mandray anjara fitenenana manoloana antsika vory marobe toy izao, amin’izao lanonana fankalazana ny « Andro Iraisam-pirenena ho Fanafoanana ny Herisetra mianjady amin’ny Vehivavy »  izay tanterahina eto amin’ny Distrikan’ny Fenerivo Antsinanana, Faritra Analanjirofo izao. 

Eto am-piandohana dia tolorako fiarahabana feno fitiavana isika rehetra, indrindra indrindra isika vehivavy rehetra manerana ny Nosy. Arahabaina satria notahian’Andriamanitra ka tojo ity andro natokan’ny Firenena Mikambana  ho Fanafoanana ny Herisetra mianjady amin’ny vehivavy ity dia ny andron’ny 25 novambra 2010 .

Anteriko manokana eto ny fiarahabana ombam-pisaorana sy fankasitrahana ny  (vadin-Atoa Filoha HAT sy ireo Bailleurs). Tsy vitan’ny hoe nanaiky am-pitiavana ianareo hiahy izao lanonana izao, fa nataonareo ho zava-dehibe mihitsy ny fanotronana azy. Sitraka sy telina Tompoko, ary heverinay fa hery lehibe ho entina miotra ho an’ireo izay ianjadian’ny herisetra sy ireo miady ho fampihenana izany, izao fahatongavanareo izao, sady mampivoitra sahady ny hevitra iompanan’ny fankalazana dia ny hoe :

« Vehivavy lavitry ny herisetra,  vavolombelon’ny fanomezana hasina ny sosialim-bahoaka».

Manaraka izany, dia tolorana fisaorana ihany koa, ianareo tompon’andraikitra rehetra isan’ambaratongany, manomboka amin’ny (Ramatoa/Atoa) Lehiben’ny Faritra Analanjirofo, ary tsy adino ny fiadidian’ny Distrikan’ny Fenerivo Antsinanana izay nanaiky hampiantrano izao lanonana manetriketrika izao, eo koa ianareo Mpiara-miombon’antoka  nifarimbona nanatontosa ity fankalazana ity.

Azo lazaina fa efa natombontsika izany ady izany. Efa maro ny asa notanterahina sy mbola kasaina hatao amin’ny alalan’ny ireo Fikambanam-behivavy sy ireo Ivo-toerana Fihainoana sy Fanomezana Toro-hevitra araky ny Lalàna (Cliniques Juridiques) manerana ny Nosy. Ny tanjona dia ny fanajana sy fitandroana ny zo aman-kasin’ny vehivavy malagasy.

Raha tsiahivina tokoa mantsy ny fiainan’ny vehivavy eo amin’ny sehatra maro toy ny fianakaviana, ny fiaraha-monina, ny asa aman-draharaha sy ny ara-pirehana, dia hita fa mbola maro ireo sakana toy ny herisetra mianjady aminy tsy ahazoany mandray anjara ho amin’ny fampandrosoana.

Noho izany marary ny firenena satria marary ny ara-tsosialy noho ny fisian’ny herisetra isan-karazany mianjady amin’ny vehivavy.

Nosafidiana manokana ny Renivohitry ny Distrikan’ny Fenerivo Antsinanana hanatanterahana ny fankalazana  ny Andro Iraisam-pirenena ho Fanafoanana ny Herisetra Mianjady amin’ny vehivavy, satria araka ny fanadihadiana natao teo anivon’ireo Sampandraharaham-panjakana dia hita fa maro ireo vehivavy iharan’izany eto an-toerana. Koa manainga antsika tsirairay avy izay mahita na iharan’ny herisetra mba hanatona ny Fokontany, na ny Tobim-pahasalamana, na ny Mpitandro ny filaminana hitady toro-hevitra sy vaha-olana.

Mbola betsaka anefa ny miandry antsika, toy ny fanaraha-maso ny  fampiharana ireny lalàna isan-karazany ireny, toy ny fahavononantsika hirotsaka antsehatra sy hisiki-ponitra hiasa am-pitiavana sy ampaha-mendrehana.

Eto koa dia entanina manokana ny lehilahy mba handray anjara amin’ny fampiharana ny zon’ny vehivavy mba hampanjariana ny miralenta.

Mino sy manantena isika fa tsy handraraka ilo mby andoha.  Aoka isika samy hanana fahasahiana sy fahavononana hanome lanja manokana ny ady amin’ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy, satria ny vehivavy dia hery lehibe amin’ny  sehatra fampandrosoana rehetra. Hitondra voka-tsoa sy fahombiazana ho an’ny firenentsika anie ny fandraisantsika andraikitra.

Manainga antsika rehetra kosa, manam-pahefana isan’ambaratongany, olom-boafidy, mpiara-miombon’antoka, sehatra tsy miankina sy lafin-kery samy hafa, andeha isika manomboka mason’andro anio, hanompana ny hery mampandrisika, hahatomombana ny ady amin’ny herisetra mihatra amin’ny vehivavy.

Eto am-pamaranana, dia raisiko ho adidy  ny manantitra ny fisaorana sy fankatelemana antsika rehetra tonga nanatrika izao lanonam-pankalazana izao, na dia maro sy mavesatra aza ny asa aman’andraikitra sahaninareo. Anterina toy izany koa ny fisaorana anareo nitoto nahafotsy, nahandro nahamasaka, nahatontosana izao lanonana izao.

Misaotra Tompokolahy,

Mankasitraka Tompokovavy.